Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

O Općini

Statistički podaci

Općina Vratišinec formirana je kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave novim ustrojstvom 1992. godine. Do 1992. godine područje Općine Vratišinec bilo je u sastavu bivše Općine Čakovec. Na osnovu izmjene Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NNRH br. 90/92, 29/94 i 10/97.), iz siječnja 1997. godine iz sastava Općine Vratišinec izdvojila su se naselja Peklenica, Križovec, Krištanovec i Žiškovec. Nakon te izmjene u sastav Općine Vratišinec ulaze naselja Vratišinec, Gornji Kraljevec, te zaselak Remis.

Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

Općina Vratišinec nalazi se u sastavu Međimurske županije (jedna od 22 općine i 3 grada). Smještena je u sjevernom dijelu Međimurske županije. Općina graniči sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i to s južne strane Gradom Čakovcem, sa zapadne i sjeverne strane Gradom Mursko Središće i s Općinom Podturen s istočne strane.

Položaj Općine u Županiji

karta
Broj stanovnika Općine (popis 2011.g.) 1984
(Broj stanovnika Općine (prognoza 2011.g. po stopi 81/20) 2407 st.)
Površina Općine (km2) 16,6237
Gustoća stanovanja 2011.g. (st/km2) 124,39 st/km2
(Gustoća stanovanja – prognoza 2011.g. (st/km2) 119, 34 st/km2)
Broj samostalnih naselja 2
Broj zaselaka 1

Osnovni podaci o stanju u prostoru

Kliknite ovdje kako biste pogledali zbirne tablične iskaze osnovnih podataka o stanju u prostoru.

Površina, stanovništvo, naseljenost

karta2U okviru Međimurske županije Općina Vratišinec spada u red manjih općina, cca. 2,28% od ukupnog prostora Županije. U sastavu Općine nalaze se dva naselja: G. Kraljevec i Vratišinec, te zaselak Remis. Vratišinec je i središte Općine.

Za površinu Općine navode se različiti podaci:

Površina Općine u km2

katastarski podatak*
(zbroj katastarskih općina
Vratišinec i G. Kraljevec)

podatak iz PPMŽ˝-a*
podatak iz PPUOD**
16,6235 16,6237 16,124
*Podatak od 16,6235 km2 iz katastra i PPMŽ koristit će se u prvom poglavlju plana 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države jer su iz istog izvora i podaci o Županiji s kojima se podaci o Općini kompariraju.

**Podatak 16,1244km2 dobiven je digitalnim postupkom iz kartografske podloge u mjerilu 1:25000 i koristit će se u tabelarnim iskazima drugog i trećeg dijela ovog Plana (2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja i 3. Plan prostornog uređenja).

- Razlika u površinama je nastala jer se politička granica Općine ne poklapa u jednom dijelu s katastarskom granicom Općine (vidljivo iz slike).

Osnovni podaci o teritoriju Općine u odnosu na Županiju:
km2/km Općina županija

% Općine u odnosu
na županiju

površina 16,6237 729,5438 2,28
dužina granice (opseg) 20,2018 182,3000 -
dužľina državne granice - 110,5000 -
ud. krajnjih točaka i/z 5,2500 47,3000 11,10
ud. krajnjih točaka s/j 5,1600 30,4000 16,97

grafKretanje broja stanovnika na području Međimurja, odnosno Hrvatske možemo kontinuirano pratiti od 1857.g.


Kliknite ovdje kako biste pregledali ostale tablice vezane uz stanovništvo Općine Vratišinec.
Promatrajući kretanje stanovništva prema popisnim godinama u Općini Vratišinec uočava se konstantan rast broja stanovnika, dok se broj stanovnika u 2011. godini u odnosu na 2001.godinu smanjio za 229. (aspolutna vrijednost)
Obzirom da je Općina prema podacima posljednjeg popisa stanovništva 2011.g. imala 1984 stanovnika, u odnosu na prvi popis 1857.g. (722 st.) broj stanovnika se više nego utrostručio, tj. povećao se za 274,80%.

Promatramo li razvoj stanovništva ovog kraja kroz proteklih stotinjak godina uočava se nekoliko karakterističnih razdoblja.

U prvom razdoblju od 1857. do 1948.g. stanovništvo je priraslo za 1412 stanovnika. To je apsolutno najviša stopa populacijskog razvitka u cjelom promatranom periodu.

Za drugo razdoblje populacijskog razvitka od 1948. – 1971. karakteristišna je blaga stopa rasta stanovništva (231 stanovnik). Gospodarski utjecaj Čakovca s okolnim mjestima u ovom periodu je značajan na kretanje stanovništva u perifernim područjima bivše Općine.

U razdoblju od 1971. – 1981. Općina Vratišinec bilježi negativnu stopu rasta stanovništva, tj. pad od 29 stanovnika. To je period emigracije radnog stanovništva u inozemstvo, te snažnog gospodarskog utjecaja Čakovca.

U četvrtom razdoblju 1981. – 2001. stopa prirodnog prirasta stanovništva i uvjeti osiguranja egzistencije bitno su izmijenjeni. Ako se za broj stanovnika 2001.g. uzme broj prema EU popisnoj metodi onda je vidljiv daljnji pad populacijskog razvoja, ako se pak uzme broj stanovnika po metodi usporednoj s prethodnim popisima uočava se populacijski rast za 144 novih stanovnika.
U petom razdoblju od 2001. - 2011. godine uočava se pad broja stanovništva.

Dobna struktura stanovništva (prema popisu 2011.g.):


dobne godine ukupno 0-14 15-29 30-44 45-59 60 i više nepoznato
broj stanovnika 1984 317 414 405 462 386 -
Muški 978 152 222 212 245 147 -
ženski 1006 165 192 193 217 239 -
% 100 15,98 20,86 20,41 23,29 19,46 -

Kliknite ovdje kako biste pogledali tablicu stanovnika prema spolu i starosti.

Dobna struktura stanovništva u Općini ne odudara bitno od prosjeka u Županiji, uz napomenu da je u Općini nešto veći udio starijeg stanovništva.

Što se tiče podjele stanovništva prema spolu, udio ženskog stanovništva je nešto veći u ukupnom broju, što je rezultat duže životne dobi, tj. u dobi od 60 g. i više gotovo je 175% više žena.

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI