Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni poziv za iskaz interesa - Općina Vratišinec

Javni poziv za iskaz interesa


KLASA: 550-13/24-01/02
URBROJ: 2109-119-24-10
U Čakovcu, 25.04.2024.godine


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Navek z vami II“, SF.3.4.11.01.0361 programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. -2027.godine, Gradsko društvo Crvenog križ Čakovec objavljuje


JAVNI POZIV  ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU


„Navek z vami II“, SF.3.4.11.01.0361


Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se s namjerom informiranja svih zainteresiranih sudionika za uključivanje u aktivnosti projekta „Navek z vami II“, SF.3.4.11.01.0361 kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.


Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje: • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili

 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili

 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 90 starijih osoba i osoba s invaliditetom sa područja grada Čakovca, općine Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. Usluga se počinje pružati od 1. lipnja 2024. godine.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA


Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:


1.  Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom, dvočlanom u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva uz sljedeće uvjete: • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.


2. Odrasle osobe s invaliditetom koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva uz sljedeće uvjete: • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


DOKUMENTI KOJE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI


Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju: 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu (preuzmite OVDJE)

 2. Izjavu o broju članova kućanstva (preuzmite OVDJE)


Osobe starije od 65 godina: • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave. *(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i

 • Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu


Odrasle osobe s invaliditetom: • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

 • Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti


Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec.


NAČIN I ROK PRIJAVE


Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 29.04.2024. do 28.02.2027.godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 8:00 do 15:00 sati) Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec.


NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU


Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt. Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.


1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini


U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF. SF.3.4.11.01.


Osobe starije od 65 godina:


koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi: • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te


Odrasle osobe s invaliditetom:


koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i

 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


Osobe koje su  zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa, a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.


Ukoliko dvoje ili više iskaza interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, rangiranje će se vršiti prema visini mjesečnih prihoda od najmanjih prema najvišim, a prednost pri odabiru imati će pripadnici ciljne skupine koji nemaju potomke i/ili posvojčad, odnosno djecu i/ili posvojenu djecu.


Na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čakovec (https://www.crveni-kriz-cakovec.hr/) biti će objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa, a biti će dostupna i u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čakovec. Rang lista će se periodično ažurirati tijekom trajanja Javnog poziva za iskaz interesa.


PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA


Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Navek z vami II“, SF.3.4.11.01.0361, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, s člankom 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).


Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i o projektu  „Navek z vami II“, SF.3.4.11.01.0361 možete poslati na mail: info©crveni-kriz-cakovec.hr. 


https://www.crveni-kriz-cakovec.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-projektu/


Objavljeno: 26.4.2024.


ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI