Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života - Općina Vratišinec

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


493


Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela


ODLUKU


O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA


I.


Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju i korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.


II.


Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec veljaču 2024., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura.


U ukupno mirovinsko primanje iz stavka 1. ove točke uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.


Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanjaIznos jednokratnog novčanog primanja
do 320,00 eura160,00 eura
od 320,01 do 460,00 eura120,00 eura
od 460,01 do 600,00 eura80,00 eura
od 600,01 do 730,00 eura60,00 eura
od 730,01 do 880,00 eura50,00 eura.

III.


Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 880,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetom da dostave dokaz o neto-iznosu inozemne mirovine za mjesec veljaču 2024.


Korisnici mirovine iz stavka 1. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.


Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec veljaču 2024. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj ne prelazi iznos od 880,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke i dostave dokaz o neto-iznosu inozemne mirovine za mjesec veljaču 2024.


Korisnici mirovine iz stavka 3. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.


Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik iz stavaka 1. i 3. ove točke prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u vrijednost eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 29. veljače 2024.


IV.


Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880,00 eura, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.


V.


Ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom prema točki II. ove Odluke.


VI.


Jednokratno novčano primanje pod uvjetima iz točaka II., III. i IV. ove Odluke pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 29. veljače 2024. ili ranije te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024.


Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se najkasnije u mjesecu ožujku 2024., a korisnicima iz stavka 1. ove točke i točaka III. i IV. ove Odluke najkasnije u mjesecu lipnju 2024.


VII.


Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.


VIII.


Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22. i 114/23.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21. i 23/23.).


Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.


IX.


Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.


X.


Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.


XI.


Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 022-03/24-04/118


Urbroj: 50301-05/31-24-3


Zagreb, 14. ožujka 2024.


Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.


 

Objavljeno: 22.4.2024.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI