Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec, na neodređeno vrijeme - Općina Vratišinec

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec, na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2109/19-02-24-1 Vratišinec, 07.02.2024.


Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) te na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 25/23) načelnik Općine Vratišinec  dana 07. veljače 2024. godine raspisuje


NATJEČAJ


za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec 


1.      Pročelnik/ca - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme i to na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), uz obvezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca


Opći uvjeti:


a)      punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a koji su propisani člankom. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi


Posebni uvjeti:


a)      sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili ekonomske struke


b)     najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima


c)      iznimno može biti imenovana osoba koja završi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij i ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje


d)     Osoba iz točke c) Posebnih uvjeta može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja.


e)      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje


f)       položen državni ispit


g)      vozačka dozvola B kategorije


h)     aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu


i)        poznavanje rada na PC-u


 


Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu (članak 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).


Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.


Vlastoručno potpisanoj prijavi, zamolbi na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:


-        životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci - email i/ili broj telefona koji će se koristiti isključivo za potrebe postupka)


-        dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi)


-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice/ putovnice ili domovnice)


-        dokaz o položenom državnom stručnom ispitu - preslika uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko je kandidat položio DSI)


-        uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)


-        vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi


-        dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine


a)        dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZO-a)


b)       dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine odnosno pet za osobu koja ima završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, preslika potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima)


-          presliku vozačke dozvole „B“ kategorije


-          dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane pisane izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Kandidati mogu priložiti i ispis iz odgovarajuće evidencije sustava e-građani koji imaju snagu originala.


Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).


Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o imenovanju.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji  je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.


U jedinici lokalne samouprave Općine Vratišinec nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.


Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


Na službenoj web stranici Općine Vratišinec (www.vratisinec.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Vratišinec objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Prijave na natječaj podnose se poštom ili osobno na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom  „Natječaj za imenovanje u pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine – NE OTVARATI“.


Dan objave natječaja smatra se dan objave u Narodnim novinama.


Općina Vratišinec zadržava pravo poništenja natječaja bez objašnjenja te ne odabrati niti jednog kandidata.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


U Vratišincu, 07. veljače 2024.g.


Načelnik Mihael Grbavec


Objavljeno: 7.2.2024.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI