Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024. - Općina Vratišinec

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.


KLASA: 604-02/23-01/02
URBROJ: 2109/19-02-23-1
Vratišinec, 25.09.2023.


Na temelju članka 10. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/22), načelnik Općine Vratišinec dana 25. rujna 2023. godine, raspisuje: 


NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.


 


1.      Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti s područja Općine Vratišinec koji ispunjavaju ove uvjete:


-          da su državljani Republike Hrvatske


-          imaju prebivalište na području Općine Vratišinec


-          da imaju status redovitog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta                    


2.      Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendija su:


a)      opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja,


Za studente prve godine:


OCJENA:                              


4,00 - 4,49                                         


4,50 - 4,89                                        


4,90 – 5,00                                        


 


Za studente starijih godina:


OCJENA:                                


3,00 - 3,49                                        


3,50 - 3,99                                        


4,00 - 4,49                                        


4,50 - 4,79                                        


4,80 - 5,00                                        


 


b)      sudjelovanje na natjecanjima – studenti su dužni priložiti dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju,


c)      objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi – objavljeni radovi koji će se bodovati smatraju se samo oni članci koji su objavljeni u relevantnim stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje oni koji imaju stručnu recenziju,


d)      osvojene nagrade – studenti su dužni priložiti dokaz da su primili nagradu sveučilišta ili nagradu fakulteta,


e)      socijalno – materijalno stanje (također kao i korektivni kriterij)


-          kandidati invalidi preko 80%


-          kandidati bez oba roditelja                                             


-          dijete poginulog branitelja                       


-          bez jednog roditelja                                


-          roditelj invalid 80% ili više                     


-          za svakog brata ili sestru koji je učenik ili student izvan mjesta prebivališta                 


-          za svakog brata ili sestru, učenika u mjestu prebivališta                


Ukoliko studenti zadovoljavaju bilo koji od kriterija propisanih točkom 2. podtočkom e) Natječaja dužni su uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz.


3.      Broj i iznos Stipendija


Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Vratišinec o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 2023./2024. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/23) u navedenoj akademskoj godini Općina Vratišinec dodijelit će 12 stipendija.


Mjesečni iznos stipendija iznosi:


-          55,00 EUR (414,40 kn) za studij u Čakovcu i Varaždinu


-          80,00 EUR (602,76kn) za studij u svim ostalim gradovima RH ili inozemstvu


o   fiksni tečaj konverzije: 7,53450 za 1EUR 


4.      Osnovna dokumentacija koju je potrebno dostaviti za dodjelu stipendija:


-          Zamolba/prijavnica za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (OIB, adresa, kontakt podaci – email, broj telefona) – može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu,


-          original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,


-          potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (za studente viših godina),


-          preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita uključujući i svjedodžbe s državne mature (studenti prve godine),


-          potvrda o prebivalištu studenta koji se prijavljuje za dodjelu stipendije,


-          izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju – može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu,


-          preslika osobne iskaznice studenta,


-          domovnica studenta (ne starija od 6 mjeseci),


-          preslika računa na koji će se isplaćivati stipendija (račun mora biti otvoren na ime studenta, a ne roditelja)


-          privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka


-          dokazi iz točke 2. podtočke b.) do e.) ukoliko student udovoljava bilo kojem kriteriju


5.      Rokovi i način podnošenja prijava


Prijave se podnose na adresu: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec uz naznaku NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024. - „NE OTVARAJ“.


Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec. Prijedlozi dostavljani putem e-pošte neće se razmatrati.


Rok za podnošenje Prijave je 31.10.2023.godine do 15 sati bez obzira na način dostave.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Bodovanje pristiglih pravovremenih i potpunih prijava obavlja Komisija za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata.


6.      Ostalo


Stipendije se odobravaju za jednu akademsku godinu i u pravilu su bespovratne. Studenti ostvaruju pravo na nastavak primanja Stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ako upišu narednu godinu studija bez ponavljanja. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.


Općina Vratišinec zadržava pravo ne odabrati sve kandidate koji se jave na natječaj, a ispunili su sve uvjete iz natječaja.


Studenti mogu predati i dokumente preuzete iz odgovarajućeg sustava e-građani koji predstavljaju snagu originala.


Prijavitelj na natječaj potpisanom privolom daje suglasnost Općini Vratišinec za korištenje osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u natječaju.


S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava stipendije.


 


NAČELNIK:


Mihael Grbavec, v.r. 


 


 


                                                                                                            


Objavljeno: 25.9.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI