Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec u 2023. godini - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec u 2023. godini


Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o mjerama poticaja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/21) i članka 55. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21, 3/22, 14/22) načelnik Općine Vratišinec dana 06. rujna 2023. godine objavljuje:


JAVNI POZIV


za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec u 2023. godini 


I.


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec u 2023. godini.


Poticaj za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec odobrava se korisnicima poticaja koji su od 10.11.2022. do 10.11.2023. godine kupili ili počeli graditi nekretninu za stanovanje na području Općine Vratišinec.


Poticaj za kupnju ili gradnju nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec iznosi 1.327,23 EUR (10.000,00 kuna) ili 1.990,84 EUR (15.000,00 kuna) ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom o mjerama poticaja kupnje ili gradnje nekretnina za stanovanje na području Općine Vratišinec.


a)      KUPNJA NEKRETNINE ZA STANOVANJE


Pravo na ostvarivanje poticaja za kupnju nekretnine za stanovanje na području Općine Vratišinec u iznosu od 1.990,84 EUR (15.000,00 kn) ostvaruju korisnici uz sljedeće uvjete:


-          korisnik do 40 godina starosti,


-          korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Općine Vratišinec imaju prijavljeno prebivalište najmanje 2 godine,


-          da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko - tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja  ugovora o dodjeli poticaja dužni Općini Vratišinec dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,


-          da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj,


-          da nekretnina za stanovanje koja je predmet kupoprodaje ima uporabnu dozvolu.


Pravo na ostvarivanje poticaja za kupnju nekretnine za stanovanje na području Općine Vratišinec u iznosu od 1.327,23 EUR (10.000,00 kn) ostvaruju korisnici uz sljedeće uvjete:


-          korisnik do 40 godina starosti,


-          korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Općine Vratišinec imaju prijavljeno prebivalište,


-          da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko - tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje veće stana ili kuće zbog potrebe vlastitog  stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u  roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Općini Vratišinec dostaviti dokaz o prodaji ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,


-          da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj,


-          da nekretnina za stanovanje koja je predmet kupoprodaje ima uporabnu dozvolu.


b)      GRADNJA NEKRETNINE ZA STANOVANJE


Pravo na ostvarivanje poticaja za gradnju nekretnine za stanovanje na području Općine Vratišinec u iznosu od 1.990,84 EUR (15.000,00 kn) ostvaruju korisnici uz sljedeće uvjete:


-          korisnik do 40 godina starosti,


-          korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Općine Vratišinec imaju prijavljeno prebivalište najmanje 2 godine,


-          da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko - tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Općini Vratišinec dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,


-          da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj,


-          korisnik poticaja u trenutku podnošenja prijave dokaže da ima u vlasništvu građevinsko zemljište na kojem ima ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju stambenog objekta te da ima sklopljen ugovor s izvođačem radova te prijavljen početak građenja.


Pravo na ostvarivanje poticaja za gradnju nekretnine za stanovanje na području Općine Vratišinec u iznosu od 1.327,23 EUR (10.000,00 kn) ostvaruju korisnici uz sljedeće uvjete:


-          korisnik do 40 godina starosti,


-          korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Općine Vratišinec imaju prijavljeno prebivalište,


-          da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko - tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Općini Vratišinec dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koji ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,


-          da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj,


-          korisnik poticaja u trenutku podnošenja prijave dokaže da ima u vlasništvu građevinsko zemljište na kojem ima ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju stambenog objekta, te da ima sklopljen ugovor s izvođačem radova te prijavljen početak građenja.


Korisnik poticaja i njegov supružnik moraju imati prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj za kupovinu neprekinuto sljedećih 10 godina od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja.


Korisnik poticaja i njegov supružnik koji u trenutku podnošenja prijave za poticaj za gradnju nekretnine za stanovanje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vratišinec, moraju zadržati prebivalište na području Općine Vratišinec neprekinuto sljedećih 10 godina od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja uz obvezu promjene prebivališta na adresu nekretnine za koju je dobiven poticaj odmah po početku njezina korištenja.


Korisnik poticaja i njegov supružnik  koji u trenutku podnošenja prijave za poticaj za gradnju nekretnine za stanovanje nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vratišinec, moraju prijaviti prebivalište na području Općine Vratišinec odmah po početku korištenja izgrađene nekretnine, a najkasnije u roku od 3 godine od dana prijave početka građenja i zadržati to prebivalište neprekidno sljedećih 10 godina od dana prijave prebivališta na adresu nekretnine za koju je dobiven poticaj.


Korisnik poticaj radi osiguranja ispunjenja obveza prije zaključenje ugovora o dodjeli poticaja mora dostaviti Općini Vratišinec bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.


II.


Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:


-          potvrda o prebivalištu korisnika poticaja ili elektronički zapis iz sustava e-građani (ne starije od 6 mjeseci)


-          presliku kupoprodajnog ugovora (ovjerenog kod javnog bilježnika),


-          zemljišno - knjižni izvadak uz kupljenu nekretninu,


-          kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,


-          izjavu da korisnici poticaja u vlasništvu nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja,


-          izjavu da poticaje ne ostvaruju u svrhu obavljanja gospodarske, turističke, iznajmljivače, uslužne i druge djelatnosti, već isključivo za potrebe rješavanja stambenog pitanja,


-          potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba ili korisnik mirovine do dana dostave prijave na Javni poziv za dodjelu poticaja,


-          građevinsku dozvolu ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi i ugovor s izvođačem radova (za gradnju nekretnine za stanovanje),


-          prijavu početka građenja (za gradnju nekretnine za stanovanje),


-          podatke o bankovnom žiro- računu korisnika poticaja,


-          presliku osobne iskaznice.


III.


Prijave se podnose na adresu: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec uz naznaku Javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje - „NE OTVARAJ“.


Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec. Prijedlozi dostavljani putem e-pošte neće se razmatrati.


Rok za podnošenje Prijave je 01.12.2023 .godine do 15 sati bez obzira na način dostave.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijave za ostvarivanje poticaja razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja koje imenuje načelnik.


Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja u svakom trenutku.


Povjerenstvo za dodjelu poticaja može zatražiti od prijavitelja poticaja pojašnjenje kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.


Na temelju prijedloga Povjerenstva, načelnik Općine Vratišinec donosi Odluku o dodjeli poticaja za kupnju/ gradnju nekretnina za stanovanje.


O Odluci načelnika korisnici će biti obaviješteni pisanim putem po završetku postupka, a najkasnije do 31.12.2023. godine


IV.


Obavezni Obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.


Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.


Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona i mobitela:


-     040 866-966 / 099 2866 966


-     040 866-469 / 099 2866 469


ili na e-mail: opcinavratisinec@gmail.com


OPĆINSKI NAČELNIK


 


KLASA: 402-08/23-01/02


URBROJ: 2109/19-02-23-2


Vratišinec, 06.09.2023.


Načelnik: Mihael Grbavec, v.r.


Objavljeno: 6.9.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI