Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika


Vratišinec, 18.07.2023.


 


Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22) i članka 15. stavka 1. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika („Narodne novine“ broj 39/21), članka 40. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Vratišinec i Odluke predsjedništva od dana 11. srpnja 2023. godine, predsjedništvo VZO Vratišinec dana 18. srpnja 2023. godine raspisuje


JAVNI POZIV


za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika


-          dobrovoljno obavljanje na mandat od 5 godina


 


Sukladno članku 51. stavku 10. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22) kandidati trebaju ispunjavati niže navedene uvjete:


1.      najmanje srednja stručna sprema,


2.      zvanja vatrogasnog časnika,


3.      najmanje 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima


4.      uvjete propisane člankom 51. stavkom 17. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22)


Sukladno članku 41. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22) kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:


1.      imati navršenih 18 godina,


imati propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,


2.      biti osposobljeni sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu


3.      da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)


4.      da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)


 


Ostali uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:


1.      imati prebivalište na području Općine Vratišinec,


2.      dolaze iz redova članica VZO Vratišinec (najmanje 3 godine),


3.      vozačka dozvola „C“ kategorije


Uz pismenu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana treba priložiti presliku sljedećih dokumenata:


1.      životopis,


2.      osobnu iskaznicu,


3.      potvrdu o prebivalištu,


4.      presliku vozačke dozvole iz koje je vidljivo da isti posjeduje „C“ kategoriju,


5.      Potvrdu vatrogasnog društva o stažu u društvu,


6.      dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma),


7.      uvjerenje o osposobljenosti (zvanju) u vatrogastvu,


8.      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,


9.      potvrdu o neprekinutom obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje 3 prethodne godine,


10.  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,


 


-          kandidati mogu priložiti i ispis iz odgovarajuće evidencije sustava e-građani koji imaju snagu originala.


-          ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).


 


Vatrogasna zajednica Općine Vratišinec će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti sukladno članku 41. stavku 1. točke 4. i 5. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22).


Svi dostavljeni podaci kandidata obrađivat će se samo u svrhu provedbe ovog javnog poziva. Odabrani kandidati prije dostave prijedloga općinskom načelniku za imenovanje će predočiti originale traženih dokumenata.


Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom pozivu.


Nepravodobne i nepotpune prijave na poziv neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.


Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz poziva o tome će biti obaviješteni pismeni i ne smatraju se kandidatima za obnašanje dužnosti zapovjednika.


Javni poziv će biti poslan na službene e-mail adrese vatrogasnih društava članica VZO Vratišinec i biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice i Općine Vratišinec.


Prijave na javni poziv uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 10 dana od objave javnog poziva putem:


-          pošte na adresu: Vatrogasna zajednica OpćineVratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec uz naznaku „Za javni poziv – općinski vatrogasni zapovjednik“.


Danom objave javnog poziva smatra se dan objave istog na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


 


 


 


PREDSJEDNIK VZO:


 


Stjepan Kozar, v.r.


Objavljeno: 18.7.2023.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI