Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vratišinec za 2023. godinu - Općina Vratišinec

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vratišinec za 2023. godinu


Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 03/07), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Vratišinec objavljuje:


 


JAVNI POZIV


za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja


Općine Vratišinec za 2023. godinu 


I.


Ovaj poziv objavljuje se radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vratišinec za 2023. godinu. Kao javna priznanja i nagrade ustanovljene su: 1. Počasni građanin Općine Vratišinec: može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svoji radom posebno zaslužan za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja i ugleda Općine Vratišinec, njenih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Vratišinec u cjelini ili pojedinih njenih djelatnosti. Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Općine Vratišinec uručuju se povelja i medalja Počasnog građanina Općine Vratišinec.

 2. Plaketa Općine Vratišinec „Dr. Vinko Žganec“ (u daljnjem tekstu: Plaketa) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Vratišinec u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja  u Općini Vratišinec, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.

 3. Pečat Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Pečat) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje građanima Općine Vratišinec i drugim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za uzorne uspjehe u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti. Pečat se može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima i ustanovama. Pečat Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane povelje.

 4. Pohvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate postignute na znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama, koji promoviraju Općinu Vratišinec. Pohvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.

 5. Zahvalnica Općine Vratišinec je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne i druge djelatnosti. Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike pomoći Općini Vratišinec. Zahvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.

 6. Pokroviteljstvo se može prihvatiti na društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Općinu Vratišinec. Pokroviteljstvo može biti počasno, a može imati financijsku i drugu potporu.


II.


Prijedloge za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Vratišinec mogu podnijeti: 1. vijećnici Općinskog vijeća Općine Vratišinec,

 2. predsjednik Općinskog vijeća,

 3. načelnik Općine Vratišinec,

 4. ustanove,

 5. udruge građana,

 6. pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Vratišinec.


III.


Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada podnose se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva, a mora sadržavati: 1. podatke o podnositelju prijedloga,

 2. podatke o predloženoj osobi,

 3. iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,

 4. prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

 5. naznaku javnog priznanja koje se predlaže.


Obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec ili na službenim internetskim stranicama www.vratisinec.hr.


IV.


Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.


V.


Povjerenstvo razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja i donosi konačan prijedlog s obrazloženjem.


Prijedlog se daje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vratišinec koje donosi konačnu odluku.  


Općinsko Vijeće Općine Vratišinec o svakom prijedlogu glasuje posebno.


VI.


Pisani prijedlozi dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec osobno ili putem pošte na adresu Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec najkasnije do 19.05.2023. godine (petak) do 15 sati bez obzira na način dostave.


Prijedlozi se mogu slati i elektroničkim putem na e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com. Prijedlozi obavezno moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe (skenirani dokument).


Na zahtjev Povjerenstva za javna priznanja, predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.


VII.


Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec na adresi Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec, putem telefona na broj 040/866-966 te elektroničke pošte opcinavratisinec@gmail.com.


 POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA


  


KLASA: 061-01/23-01/01


URBROJ: 2109/19-01-23-1                                                                                                                               


Vratišinec, 13.04.2023.


                                                                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA: Milena Granatir


 


 


 


Objavljeno: 13.4.2023.


ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI