Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI


KLASA: 008-01/23-01/01


URBROJ: 2109/19-02-23-1


Vratišinec, 24.01.2023.


 


Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 55. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21, 3/22, 14/22) načelnik Općine Vratišinec objavljuje:


JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI


 


PREDMET JAVNOG POZIVA


 


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2023. godini.


Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.


Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Vratišinec, događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanje potreba mještana općine Vratišinec.


Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine Vratišinec  s područja općine Vratišinec, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja mještana, poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Vratišinec, aktivnostima i uopće radu Općine Vratišinec kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana općine Vratišinec.


  Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:


1.      Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine Vratišinec), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Vratišinec koje su od interesa za mještane (projekti, programi, odluke i usluge Općine Vratišinec namijenjene mještanima).


Broj bodova: 0 – 10


2.      Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).


Broj bodova: 0 – 10


3.      Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, mještanima Općine Vratišinec.


Broj bodova: 0 – 10


4.      Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine Vratišinec (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije).


Broj bodova: 0 – 10


5.      Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)


Broj bodova: 0 – 10


Ukupno max. 50 bodova


 


UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV


 


Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije.


Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općine Vratišinec što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi mještana Općine Vratišinec.


 


SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV


 


Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. 


Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave i 


Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.


 


Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec: www.vratisinec.hr Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE


 


Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Vratišinec odnosno zaključno s  08. veljače 2023. godine.


Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Općine Vratišinec ili se predaju osobno: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec


s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI – NE OTVARAJ“


Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Vratišinec. Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi načelnik Općine Vratišinec na prijedlog Povjerenstva.


 


REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA


 


Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Vratišinec (www.vratisinec.hr) u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.


Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika potpora.


Prigovor se podnosi načelniku Općine Vratišinec u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.


Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Vratišinec ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Vratišinec.


Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec – na broj telefona: 040 866-966 ili putem e-mail adrese: opcinavratisinec@gmail.com.


 


 


NAČELNIK:


Mihael Grbavec


Objavljeno: 24.1.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI