Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRATIŠINEC - Općina Vratišinec

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRATIŠINEC


KLASA: 371-01/23-01/01 URBROJ: 2109/19-02-22-1 U Vratišincu, 11.01.2023.


 


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 4. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj /22), načelnik Općine Vratišinec dana 11.01.2023. raspisuje


 


 JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRATIŠINEC


 


1.      Predmet ovog Javnog natječaja je davanje u najam stana u vlasništvu Općine Vratišinec  (5525/32187) u svrhu stanovanja i to stan na adresi u Vratišincu, Školska 2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na nekretnini upisanoj u z.k. ul. br. 1424, PL 1353, k.o. Vratišinec, kat.čest.br. 1729/1, tzv. "Stan 5".


2.      Stan 5 se nalazi u potkrovlju zgrade, treći kat ukupne neto korisne površine od 55,25 m², a koji se sastoji od hodnika, dvije sobe i spremišta, ukupne površine 35,74 m² s time da stanu pripadaju kuhinja s blagovaonom i kupaona s WC-om u potkrovlju zgrade i spremište u podrumu i to spremište 5, površine 4,47 m².


3.      Početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 1,51 EUR/m².


4.      Stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja daje se u najam podnositelju zahtjeva prema kriteriju najvišeg ponuđenog iznosa za zasnivanje Ugovora o najmu stana.


5.      Pravo na podnošenje prijava na ovaj javni natječaj imaju punoljetne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:


a)      da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,


b)      da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva imaju prebivalište na području Općine Vratišinec, s time da podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište na području Općine Vratišinec najmanje posljednje 3 godine bez prekida,


c)     da podnositelj zahtjeva ili članovi njegova kućanstva nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Vratišinec.


Uvjeti iz stavka 1. ovog članka su kumulativni.


Članom kućanstva u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se bračni drug te osoba koja s podnositeljem zahtjeva živi u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorak i posvojenik, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati.


6.      Stan iz točke 1. ovog natječaja daje se u najam ugovorom na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje pod uvjetom da je najmoprimac tijekom trajanja ugovora o najmu stana uredno ispunjavao sve obveze iz Ugovora.


7.      Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:


-          osnovne podatke o osobi koja se natječe (ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, kontakt)


-          jasno navedene članove kućanstva


-          jasno navedenu visinu ponuđene najamnine po m² (brojkama i slovima)


Uz pisanu prijavu priložiti:


-          Osobna iskaznice prijavitelja,


-          Domovnica prijavitelja,


-         Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu svih članova kućanstva (ne starije od 6 mjeseci),


-         Dokaz srodstva s članovima kućanstva (rodni list, vjenčani list, ovjerena izjava kod nadležnog tijela izvanbračnih drugova o postojanju izvanbračne zajednice),


-         Izjavu prijavitelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću stana koji se daje u najam te da je upoznat da je stambeni prostor uređen, ali bez namještaja


-          Izjava o nepostojanju duga prema Općini Vratišinec.


 


Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti isprave i dokaze navedene u javnom pozivu, a koji se dostavljaju u izvorniku ili presliku.


 


8.      Natječaj se provodi prikupljanjem prijava i usmenim javnim nadmetanjem odnosno licitacijom. Natječaj se može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan natjecatelj.


9.      Povjerenstvo otvara i razmatra prijave, utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju prijava, provodi licitaciju, zapisnički utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja i predlaže načelniku donošenje odluke o davanju stana u najam i sklapanje ugovora o najmu stana.


10.  Prijave za sudjelovanje na natječaju predaju se u zatvorenoj omotnici neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec ili se dostavljaju poštom preporučeno na adresu Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec s naznakom „Natječaj za davanje u najam stana – ne otvaraj“


11.  Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je 15 dana od dana objave ovog javnog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja.


12.  Nepravodobne i nepotpune prijave Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.


13.  Javno nadmetanje provest će se 31.01.2023. godine u 11 sati u vijećnici Općine Vratišinec na adresi Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec.


14.  Smatrat će se da je prijavitelj  podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj natječaj dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu u koju su prikupljeni.


15.  Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ispuni uvjete natječaja i ponudi najviši iznos najamnine.


16.  Općina Vratišinec zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.


 


NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC


 


 


NAČELNIK:


                                                                                 Mihael Grbavec


 


Objavljeno: 11.1.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI