Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje - Građenje pješačke staze u Ulici Dr. Vinka Žganca s oborinskom odvodnjom u Vratišincu uz ŽC 2008, na kat. čest. br.:2084/2 k.o. Vratišinec, CPV: 45233000-9 - Općina Vratišinec

POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje - Građenje pješačke staze u Ulici Dr. Vinka Žganca s oborinskom odvodnjom u Vratišincu uz ŽC 2008, na kat. čest. br.:2084/2 k.o. Vratišinec, CPV: 45233000-9REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRATIŠINEC 


KLASA: 302-01/22-01/01 URBROJ: 2109/19-02-22-11 Vratišinec, 28.10.2022.


Sukladno članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016) i članka 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj: 144/20, od 23.12.2020.) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM UZ ŽC 2008, NA KAT. ČEST. BR. 2084/2, Općina Vratišinec, upućuje


POZIV zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje


1.       Općina Vratišinec, OIB: 01951413656, Dr. Vinka Žganca 2 poziva sve  zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje za radove GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM UZ ŽC 2008, NA KAT. ČEST. BR. 2084/2 K.O. VRATIŠINEC, evidencijski broj nabave EVB 40/22 – PSVŽ i to u odnosu na:


-          Nacrt dokumentacije o nabavi,


-          Troškovnik


-          Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/22-01/000220, URBROJ: 2109-09-2/02-22-0016)


Naručitelj će Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objaviti u EOJN RH (https://eojn.nn.hr) i na web stranice Općine Vratišinec: www.vratisinec.hr


2.       Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, naručitelj je obvezan provesti postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 (pet) dana. 


3.       Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 1.062.000,00 kn (bez PDV-a). 


4.       Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) članka 86. stavak 1., za ovaj predmet nabave provesti će se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabav


5.      Prethodno savjetovanje trajat će od 28.10.2022. godine do 07.11.2022. godine, te se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostave Naručitelju eventualne primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.


6.  Javni naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH i svojim internetskim stranicama.


Glavni projekt za postupak Građenje pješačke staze u Ulici Dr. Vinka Žganca s oborinskom odvodnjom u Vratišincu uz ŽC 2008, na kat. čest. br.:2084/2 k.o. Vratišinecse može se preuzeti sa sljedećeg linka: https://drive.google.com/drive/folders/1Ac-6whZZrODzQh4bLb0UKOvP4R7vPJM7?usp=sharing


 


           Stručno povjerenstvo za javnu nabavu


Objavljeno: 28.10.2022.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
DON   
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI