Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata - Općina Vratišinec

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata


Dana 02.02.2022. godine načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec raspisao je  Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Vratišinec na rok od 5 godina bez naknade.


Na natječaj se mogu javiti organizacije civilnog društva (samo udruge s područja Općine Vratišinec) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:


·         da djeluju na području Općine Vratišinec


·         su upisane  u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i sl.)


·         provode programe i projekte od interesa za opće dobro Općine Vratišinec


·         nemaju dugovanja prema Općini


·         nemaju duga po osnovi javnih davanja (potvrda Porezne uprave)


·         da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge


·         da vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija


Prijava se podnosi isključivo na Obrascu koji je sastavni dio natječaja, a uz prijavu se prilaže:


·         izvadak iz matičnog registra u koji je podnositelj upisan (ispis s internetske stranice),


·         dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske strane RNO),


·         ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge da je udruga podmirila sve dospjele financijske i druge obveze prema Općini Vratišinec (obrazac izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije),


·         potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja (ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja),


·         ispunjeni obrazac izjave o nekažnjavanju,


·         ispunjeni obrazac izjave o broju članova i volontera udruge,


·         ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa ili projekata organizacija kada se oni financiraju iz javnih izvora


Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene kod Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec, do 17.02.2022. godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Nema javnog otvaranja prijava. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.


Objavljeno: 2.2.2022.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI