Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Odluka o visini naknade Biračkoga odbora - VMO 2018.
E-mail
Ispis
PDF

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16), i članka 37. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/18) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18) načelnik Općine Vratišinec dana 28.05.2018. godine donosi:

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICI I ČLANOVIMA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI KRALJEVEC

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika, potpredsjednice i članova biračkog odbora za provedbu izbora za članice / članove vijeća Mjesnog odbora Gornji Kraljevec.

 

II.

Predsjedniku i potpredsjednici biračkog odbora za provedbu izbora iz članka I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 350,00 kuna neto po osobi.

 

III.

Članovima i zamjenicima članova biračkog odbora za provedbu izbora iz članka I. ove Odluke

određuje se naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi.

 

IV.

Sredstva za pokriće troškova izbora, a time i troškova naknade za rad predsjednika, potpredsjednice i članova biračkog odbora za provedbu izbora osiguravaju se u Proračunu Općine Vratišinec.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet stranici Općine Vratišinec.

 

KLASA: 013-03/18-01/01

URBROJ: 2109/19-02-18-5

Vratišinec, 28.05.2018.

 

 

Načelnik Općine Vratišinec:

Zdravko Mlinarić, v.r.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort