Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Obrasci i upute za izbore VMO 2018.
E-mail
Ispis
PDF

Temeljem članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/18), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec, dana 24.04.2018. godine donosi

 

OBVEZNE UPUTE

za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec

 

 

Općinsko vijeće Općine Vratišinec na 6. sjednici održanoj 05.04.2018. godine donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Vratišinec za naselje Gornji Kraljevec. Izbori će se održati u nedjelju 27.05.2018. godine.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima započinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili do stupanja na snagu odluke općinskog vijeća Općine Vratišinec o raspuštanju vijeća, u skladu sa Statutom. Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje 4 godine. Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu. Kandidacijske liste se podnose na obrascima kojih sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo. Obrasci su dostupni na www.vratisinec.hr

Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana vijeća mjesnog odbora. Također, član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno biti:

  • općinski načelnik,
  • zamjenik općinskog načelnika,
  • službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec,
  • osoba koja obavlja dužnost ili je zaposlenik u trgovačkim društvima i ustanovama čiji je Općina osnivač ili većinski vlasnik
  • osoba koja na temelju koncesije ili druge pravne osnove obavlja javnu službu iz djelokruga Općine,
  • osoba koja je  u drugom poslovnom odnosu s Općinom iz ili u svezi tog djelokruga Općine, a koji se odnosi na poslove povjerene mjesnim odborima

obnašatelj drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka. Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta. Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača na propisanom obrascu kojeg sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo. U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci: ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 50 potpisa birača. Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin je naziv "Kandidacijska lista grupe birača  Mjesnog odbora _______ (naziv mjesnog odbora)", uz dodatak imena nositelja liste. Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz stavka 3. ovoga članka smatraju se podnositeljima kandidacijske liste. Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva. Za ovjeru kandidature kod Izbornog povjerenstva kandidat je dužan pristupiti osobno uz predočenje osobne iskaznice. Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana vijeća navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja. Za davanje netočnih podataka na očitovanju, kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je kandidat.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko članova vijeća se bira. Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to vijeće. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. Nositelj kandidacijske liste je prvi predloženi kandidat na listi. Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Prijedlozi će se zaprimati svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u sjedištu izbornog povjerenstva Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec, a u subotu i nedjelju (05. i 06.05.2018.) do 12:00 sati. Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu najkasnije do 09.05.2018. godine do 24:00 sata. Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva bit će naknadno objavljena.

 

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno odredbama ove odluke te ako ocijeni da nisu, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke. Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista. Pravovaljane kandidacijske liste Izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti. Pri utvrđivanju pravovaljanih kandidacijskih lista, Izborno povjerenstvo postupit će u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno prava predlaganja kandidacijskih lista.

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, a sastavlja je Izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista. Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste. Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti sve pravovaljano predložene liste za pojedini mjesni odbor i zbirnu listu za svaki mjesni odbor. Zbirne liste svih mjesnih odbora Izborno će povjerenstvo objaviti na Oglasnoj ploči Općine Vratišinec te na internetskoj stranici Općine Vratišinec.

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste. Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od Izbornog povjerenstva.

Na ostala pitanja u vezi s odustankom od prihvaćene kandidacijske liste, odustankom jednog ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem kandidature na više kandidacijskih lista za isto vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Obrasci potrebni za kandidiranje:

OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove/članice vijeća mjesnih odbora

OBRAZAC 2 – prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove/članice vijeća mjesnih odbora

OBRAZAC 3 – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC 4 – popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača (prilaže se uz Obrazac 2 i nije potreban za kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka.

 

Ako više stranaka predlaže jednu kandidacijsku listu potrebno je priložiti Sporazum o izbornoj suradnji.

 

Svi obrasci dostupni su na službenoj web stranici Općine Vratišinec, a moguće ih je podići i u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva na adresi: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

Ostale informacije glede postupka kandidiranja i provođenja izbora možete dobiti na broj telefona: 040 866-966 ili se možete osobno informirati u općinskoj zgradi, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec od 7:00 do 15:00 sati.

 

KLASA: 013-03/18-01/01

URBROJ: 2109-19-05-18-2

Vratišinec, 24.04.2018.

 

 

 

Predsjednica Izbornog povjerenstva

za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora

na području Općine Vratišinec

Majda Bujan, v.r.


 

Obrasci potrebni za kandidiranje:

OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove/članice vijeća mjesnih odbora

OBRAZAC 2 – prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove/članice vijeća mjesnih odbora

OBRAZAC 3 – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC 4 – popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača (prilaže se uz Obrazac 2 i nije potreban za kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka.

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort