Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Liste za izbore članova VMO 2018
E-mail
Ispis
PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA VRATIŠINEC

KLASA: 013-03/18-01/03

URBROJ: 2109/19-05-18-02

Vratišinec, 10.05.2018.

Temeljem članaka 61. i 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine RH” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 60. i 61. Statuta i Dopune Statutu Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/13 i 08/14) i članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Vratišinec, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vratišinec donosi

 

RJEŠENJE O PRAVOVALJANOJ KANDIDATURI 

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJEG KRALJEVCA OPĆINE VRATIŠINEC 


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica liste: MILENA GRANATIR

 

Kandidatkinje/kandidati:

1.MILENA GRANATIR; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 42, rođ. 12.04.1972., OIB:70734344766, Ž

2.ŠTEFANIJA JAMBROŠIĆ; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 12, rođ. 28.08.1960., OIB:23151028700, Ž

3.IVAN SRPAK; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA 65, rođ. 31.10.1956., OIB:99794935991, M

4.JOSIP ŽGANEC; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA 18, rođ.16.11.1955., OIB:22794025149, M

5.KATARINA ŠIMUNIĆ; GORNJI KRALJEVEC, REMIS 34, rođ. 15.031953., OIB:11127893828, Ž

6.MATIJA GRANATIR; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 42, rođ. 25.07.1992., OIB:67515921011, M

7.JASMINA POSAVEC; GORNJI KRALJEVEC, REMIS 11, rođ. 24.05.1987., OIB:59281873001, Ž

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG

POVJERENSTVA OPĆINE VRATIŠINEC

MAJDA BUJAN, v.r.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA VRATIŠINEC

KLASA: 013-03/18-01/02

URBROJ: 2109/19-05-18-2

Vratišinec, 10.05.2018.

Temeljem članaka 61. i 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine RH” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 60. i 61. Statuta i dopune Statutu Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/13 i 08/14) i članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Vratišinec, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vratišinec donosi

 

RJEŠENJE O PRAVOVALJANOJ KANDIDATURI 

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJEG KRALJEVCA


HRVTSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 

Nositeljica liste: MIRJANA TKALEC

 

Kandidatkinje/kandidati:

1.MIRJANA TKALEC; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 7, rođ. 21.03.1964., OIB:15908994886, Ž

2.DARIJA LUKAČIĆ; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 28, rođ.17.12.1994., OIB:46442175730, Ž

3.NIKOLINA TKALEC; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 9, rođ.09.05.1985., OIB:79356939312, Ž

4.DAVOR GOVEDIĆ; GORNJI KRALJEVEC, REMIS 46, rođ.05.08.1990., OIB:55730918446, M

5.VLADIMIR MAĐARIĆ; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA 24, rođ. 06.02.1950., OIB:38258485032, M

6.IVAN GUNC; GORNJI KRALJEVEC, POLJSKA 3, rođ. 27.02.1944., OIB 90552745059, M

7.JOSIP SRPAK; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 44, rođ.27.10.1948., OIB 89280835903, M

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG

POVJERENSTVA OPĆINE VRATIŠINEC

MAJDA BUJAN, v.r.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA VRATIŠINEC

KLASA: 013-03/18-01/04

URBROJ: 2109/19-05-18-2

Vratišinec, 10.05.2018.

Temeljem članaka 61. i 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine RH” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 60. i 61. Statuta i dopune Statutu Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 05/13 i 08/14) i članka 32. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Vratišinec, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vratišinec donosi

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA 

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJEG KRALJEVCA OPĆINE VRATIŠINEC 

 

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositeljica: MIRJANA TKALEC

 

2. KANDIDACIJSKA LISTE GRUPE BIRAČA

Nositeljica: MILENA GRANATIR

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG

POVJERENSTVA OPĆINE VRATIŠINEC

MAJDA BUJAN, v.r.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort