Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Graditeljstvo
E-mail
Ispis
PDF

Zaštićena graditeljska baština

stara-skolaZgrada stare škole u Vratišincu - zaštićena je Rješenjem o preventivnoj zaštiti spomenika kulture koje je izdao Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nalazi se u centru naselja, a datirana je god. 1874. Pročelja sadrže elemente kasnog baroknog klasicizma s plitkim pilastrima između prozora.
Zgrada ima važan urbanistički položaj u starom centru naselja na raskrižju dvaju prilaznih putova. Danas je u toj građevini smješten dječji vrtić i zdravstvena ambulanta (opće medicine i stomatologa).
Osim ove zakonom zaštićene građevine stare škole u Vratišincu, na području ove Općine postoji evidentirana graditeljska baština, ali i sitna arhitektura i javna plastika koja bitno utječe na sliku naselja i krajolika i ima veliki značaj, naročito za lokalnu zajednicu.

  

Popis evidentirane baštine na području Općine


VRATIŠINECcrkva-vratisinec-02Župna crkva sv. Križa - izgrađena 1897.g. na prostranoj čestici u jugoistočnom dijelu sela. To je pseudogotička građevina s poligonalnim svetištem, poduprta s 20-tak kontrafora. Povrh portala diže se zvonik s vitkom i visokom limenom kapom. Pred glavnim pročeljem nalaze se dvije kasnobarokne skulpture sv. Ivana i Pavla iz 1779.g. Sama građevina ima veće kulturno-povijesno nego umjetničko značenje, ali ima umjetnički vrijedan inventar - iz prvotne župne crkve 3 oltara, propovjedaonicu i jaslice, iz Varaždinske župne crkve - orgulje, te vrlo vrijednu sliku Bogorodice iz 1522.g.


 

 

 

 

kap1Kapela sv. Križa - smještena je na raskrižju u starom centru naselja. Današnja kapela je ostatak prijašnje župne crkve od koje je do danas sačuvano samo pravokutno svetište. Crkva je građena 1754.g. Iznad glavnog pročelja diže se mali zvonik s preslicom. S vanjske strane u zid svetišta uzidane su tri nadgrobne ploče iz 1811., 1815. i 1826.g. U kapeli se nalazi oltar s raspećem.

 

 

 

 

 

 

 

 

grobStara grobna kuća - smještena je na istaknutom mjestu uz zapadni rub groblja u Vratišincu. Po oblikovnim karakteristikama zaključujemo da je nastala početkom prošlog stoljeća. Iako je malih dimenzija, ova skladna građevina predstavlja rijedak primjer očuvanih starih grobnih kuća u ovom kraju.

Svojim oblikovanjem i položajem čini vrijedan akcent na groblju i u vizuri prilaza Vratišincu s južne strane.

 

 

 

 

 

 

poklPoklonac sv. Florijana - nalazi se u glavnoj ulici usred naselja. Izgrađen je 1814.g. u obliku kapelice. Danas je otvoren samo s prednje strane - pobočni otvori su zazidani. Temeljito je obnovljen i 'ogoljen' 1996.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

kameno-raspelo-gk1Kameno raspelo - smješteno je u jugoistočnom dijelu Vratišinca, u blizini raskrižja s cestom za G. Kraljevec. Nastalo vjerojatno god. 1914. prema natpisu na bazi. Podno raspetog je Marijin lik. U neposrednoj blizini, iza raspela, izgrađena je nova stambena katnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

zupni-dvorKurija župnog dvora - velika zidana jednokatnica pravokutnog tlocrta iz prve pol. 19.st., izgrađena sjeverno od župne crkve u naselju. Središnji dio glavnog pročelja je rizalitno istaknut, a iznad glavnog ulaza je dograđen balkon. Pročelja građevine su recentno obnovljena - stolarija, dekorativni elementi iznad prozora, limarija, pokrov, dimnjaci. Ulična ograda je visoka, zidana s istaknutim stupovima na ulazima.

 

 

 

 

 


 

GORNJI KRALJEVEC


Kapelica Sv. FlorijanaKapelica Sv. Florijana - potječe s kraja 19.st. Smještena je na tipičnoj poziciji 'u trokutu' usred sela na raskrižju glavnih cesta. Građena u obliku poklonca sa zvonikom kao konglomerat različitih stilova (barok, klasicizam, pseudogotika), bez posebne invencioznosti, ali skladno povezuje korištene oblikovne elemente. Tijekom vremena višekratno je mijenjala svoj izgled - snažan zvonik podignut je kasnije. Predstavlja izuzetno skladan ruralni akcent u vizualnom doživljaju glavne ulice i centra naselja.

 

 

 

 

 

 

kameno-raspelo-gk1Kameno raspelo - smješteno u polju na raskrižju putova, zapadno od naselja, u blizini želj. pruge. Kameni križ postavljen je na visokom, višedijelnom i razvedenom postamentu s tri niše u kojima su vjerojatno bile svetačke skulpture. Raspelo je dosta oštećeno, raspetog Krista na križu više nema, a ostao je očuvan jedino Marijin lik u središnjoj niši. Oko raspela je željezna kovana ograda. Podataka o nastanku nema, pretpostavlja se da je nastao krajem 18.st. Predstavlja jedan je od najvrjednijih primjera javne plastike na ovom području.

 

 

 

 

 

 

rasp2Javno raspelo - smješteno je izvan naselja na pola puta prema Vratišincu, uz cestu. Vjerojatno je nastalo početkom 20.st. Dvodijelna betonska baza i križ obrađeni su kulirom od lomljenih mramornih zrnaca. Podno raspetog je Marijin lik. Od tri plitke niše baze samo je u jednoj sačuvana skulptura Bogorodice.

 

 

 

 

 

 

 

 

rasp3Javno raspelo - smješteno je izvan naselja na zapadnom ulazu u G. Kraljevec iz smjera Vratišinca. Po oblikovnim elementima i materijalu vrlo je slično raspelu pod točkom 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rasp4Javno raspelo - smješteno izvan naselja uz sjeverni rub ceste koja iz G. Kraljevca vodi prema zaselku Remis. Nastalo je vjerojatno u prvoj pol. 20.st. Raspelo od lijevanog željeza smješteno je na betonskoj bazi obrađenoj kulirom od lomljenih mramornih zrnaca. Na bazi su tri niše s rustičnim svetačkim skulpturama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis arheoloških lokaliteta i nalazišta na području Općine

Naselje Brodec - smješteno je zapadno od Vratišinca; svojim se širenjem stopilo sa susjednim Vratišincem. Lokalitet je šire područje naselja Brodec, gdje je navodno nađen novac cara Kaligule, te nešto antičke keramike. Godine 1992. stručnjaci arheološkog odjela Muzeja Međimurja izvršili su rekognosciranje.

Kapela sv. Križa - smještena je u najstarijem dijelu Vratišinca, a ostatak je stare župne crkve iz 1754.g. od koje je ostalo samo svetište. Vrlo je vjerojatno da se u neposrednom okolišu kapele mogu naći ostaci i tragovi nekadašnje stare crkve.

Popis evidentirane tradicijske stambene arhitekture

Osim navedene graditeljske baštine, javne plastike i arheoloških nalazišta i lokaliteta, na području Općine Vratišinec nalazimo rijetke primjere tradicijske stambene arhitekture. To su mahom stambene prizemnice s podrumom, užim, zabatnim pročeljem okrenute prema ulici. Među ovim primjerima možemo izdvojiti:

kuceGornji Kraljevec, niz očuvanih stambenih građevina - na uličnom građevinskom pravcu glavne ulice u G. Kraljevcu sjeverno od kapelice sv. Florijana (zapadna strana ulice).

 

 

 

 

 

 

pojedVratišinec, nekoliko pojedinačnih primjera - u središnjem (starom) dijelu Vratišinca i u dijelu tog naselja uz cestu prema Brodecu.

 

 

 

 

 

 

 

kuce-gk-01Gornji Kraljevec dvije kuće smještene na susjednim česticama - u jugozapadnom dijelu G. Kraljevca, na slijepom odvojku gdje se kuće nižu jednostrano uz ulicu (kbr. 24 i 26). To su visoke, podrumljene prizemnice iza kojih se u dubinu čestice nastavljaju gospodarske građevine. Jedna ima očuvana bogato rustično ukrašena pročelja. Osim građevina, očuvane su i lijepe ulične ograde.

 

 

 

kuce-gk-02Promjene u načinu života i rada lokalnog stanovništva u posljednjih tridesetak godina utjecale su na način gradnje i oblikovanje naselja. Tako je tradicijska gradnja ustupila svoje mjesto novogradnji koja se najčešće gradi bez mnogo osjećaja za naslijeđe. Nove stambene građevine su nerijetko visoke katnice sa stambenim potkrovljem upitne estetske vrijednosti, bez osjećaja za mjerilo i proporciju, a nije rijetkost da u neposrednoj blizini stanovanja nastaju manji pogoni industrije, obrta ili servisa.

 

 

 

Zbog toga preostali rijetki primjeri tradicijske arhitekture (koja se u oblikovanju detalja pročelja, ali i ambijenta ulice, ne može usporediti s uglavnom bezličnom novogradnjom), imaju tim više veći značaj za lokalnu sredinu.

 

 

 

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort