Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2018. godini
E-mail
Ispis
PDF
Četvrtak, 09 Studeni 2017 11:04

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14 i 6/16) načelnik Općine Vratišinec dana 9. studenoga 2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2018. godini

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa svih korisnika Proračuna Općine Vratišinec.

U 2018. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 300.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kuna po pojedinom projektu odnosno programu.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

1. kultura,

2. socijalna skrb

3. sport,

4. ostale djelatnosti

II.

Pod korisnicima Proračuna Općine Vratišinec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,

2. Organizacije tehničke kulture,

3. Sportski klubovi i udruženja,

4. Udruženja građana,

5. Ostale udruge građana i pojedinci.

III.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta i programa su:

-          doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu

-          doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici

-          imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate

-          rad s djecom i mladima

-          imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa

-          imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata i programa su sljedeći:

- da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija,

- da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Vratišinec i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine te promiču njen položaj i ugled

V.

Predlagatelji projekata i programa obvezni su dostaviti:

1. Ispunjeni, potpisani i ovjeren Obrazac JP-1 – prijavni obrazac

 2. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac JP-2 – Proračun projekta

 3. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac JP-3 – Izjava o financiranju projekta

 4. Potpisanu izjavu o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu - samostalni oblik po želji

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:

  1. Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

-          moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa

-          nužni su za provođenje projekta/programa koji je predmet dodjele financijskih sredstva

-          trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog  upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti

-          troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju

-          troškovi potrošne robe

-          troškovi podugovaranja,

-          administrativni troškovi,

 

  1. Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

-          dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,

-          dospjele kamate,

-          stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

-          kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika      financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa

-          gubici na tečajnim razlikama

-          zajmovi trećim stranama.

VII.

Prijedlozi projekata i programa primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:

Općina Vratišinec

Dr. Vinka Žganca 2

40 316 Vratišinec

 

uz naznaku Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2018. godini –„NE OTVARAJ“.

 

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec. Prijedlozi dostavljani putem e-pošte neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 11.12.2017.godine do 15 sati.

Projekte i programe nakon proteka roka za podnošenje prijava ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje načelnik.

Poziv se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.

VIII.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici.

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona i mobitela:

-     040 866-966 / 099 2866 966

-     040 866-469 / 099 2866 469

ili na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

KLASA: 021-05/17-01/1304

URBROJ: 2109/19-17-01

Vratišinec, 9.11.2017.

 

Načelnik Općine Vratišinec:

Zdravko Mlinarić, v.r.

 


 

OBRASCI:

OBRASCI (zip) 

Možete nam se i obratiti putem e-maila za dostavu Obrazaca za prijavu projekta. 

NAPOMENA:

Ukoliko udruga prijavljuje više projekata dužna je svaki projekat ispuniti posebno.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort