Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Vratišinec
E-mail
Ispis
PDF
Srijeda, 25 Travanj 2018 00:00

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/14) Općinsko vijeća Općine Vratišinec dana 25.04.2018. godine objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Vratišinec

Ovim Javnim pozivom se pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Vratišinec (u nastavku: Savjet mladih).

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vratišinec, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 5 zamjenika članova.

 

Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vratišinec imaju udruge koje su sukladno svom statutu opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 10 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti Odboru za izbor i imenovanje Općine Vratišinec.

Prijedlog obavezno sadrži:

  1. Naziv i sjedište predlagatelja
  2. Ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište
  3. Datum rođenja i OIB kandidata (broj telefona i e-mail adresa)
  4. Obrazloženje (detaljno obrazloženje razloga zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)
  5. Potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Odbor za izbor i imenovanje nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću Općine Vratišinec te se objavljuje na službenoj web stranici Općine Vratišinec (www.vratisinec.hr).

Općinsko vijeće Općine Vratišinec na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članove Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici Općine Vratišinec.

Savjet mladih se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine.

Pisani i obrazloženi prijedlozi šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, s naznakom “JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJET MLADIH OPĆINE VRATIŠINEC”

Obrasci SM-1, SM-2  i SM-3 sastavni su dio ovog Javnog poziva a mogu se preuzeti na službenoj web stranici ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 021-05/18-01/04

URBROJ: 2109/19-01-18-1

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Mihael Grbavec, v.r.

 

OBRASCI za predlaganje kandidata Savjeta mladih Općine Vratišinec

 

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort