Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta - Općina Vratišinec

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
Načelnik


KLASA: 940-01/21/28
URBROJ: 2109/19-02-21-2
Vratišinec, 23.09.2021.


Na temelju odredbi  Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; KLASA:932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Općina Vratišinec, zastupana po načelniku Mihaelu Grbavcu objavljuje


J A V N I   P O Z I V


kojim općina Vratišinec, kao pravna osoba u čijem je  vlasništvu nerazvrstana cesta na području: k.o. Vratišinec kat. čestica 77, 88/3, dio 89, dio 90, dio 91, dio 92


obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja  nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.


Predstavnici Općine Vratišinec započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta dana 29.09.2021. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Ivica Miše dipl.ing.kut.teh. (Geo447), predstavnika tvrtke GeoTop d.o.o. Štefanec, PJ Čakovec, R. Boškovića 16, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u petak 01.10.2021. godine, u vremenu od 08.00 – 12.00 sati, u prostorijama tvrtke GeoTop d.o.o. Čakovec, R. Boškovića 16.


 


Načelnik Općine Vratišinec:
Mihael Grbavec


Objavljeno: 23.9.2021.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI